Umowa w sprawie Pętli Żuław podpisana

Samorządy województw: pomorskiego i warmińsko-mazurskiego podpisały umowę partnerską w sprawie przygotowania projektu „Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej”, który znajduje się na liście projektów kluczowych Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Uroczystość z udziałem marszałka Jana Kozłowskiego, przedstawicielami Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz samorządowcami 16 miast i gmin obu regionów odbyła się 8 grudnia w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku.

„Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej” to projekt ponadregionalny o wartości 83 mln zł, zakładający kompleksowy rozwój turystyki wodnej w obszarze Delty Wisły i Zalewu Wiślanego. Zakres przestrzenny projektu obejmuje części: wschodnią Województwa Pomorskiego i zachodnią Warmińsko – Mazurskiego. W ramach przedsięwzięcia uczestniczy 18 partnerów, którzy w oparciu o uzgodnioną i spójną wizję chcą zrealizować projekt. Planowana realizacja inwestycji powstanie na pomorsko – warmińsko-mazurskim odcinku Międzynarodowej Drogi Wodnej E 70, będącej szlakiem wodnym o znaczeniu europejskim, łączącym Antwerpię z Kłajpedą.
Dzięki połączeniu z drogą wodną E 70 obszar objęty projektem będzie posiadał dostęp do innych systemów wodnych zarówno w kraju, jak i Europie Zachodniej oraz Europie Wschodniej. Niezwykle ważnym elementem rozwoju ruchu turystycznego na obszarze szlaków wodnych „Pętli Żuławskiej” będzie możliwość dotarcia do niej jednostkami wodnymi bezpośrednio z Zatoki Gdańskiej. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na rozwoju turystyki na obszarze Pętli będzie również udrożnienie szlaków z i do Bydgoszczy. W związku z powyższym można stwierdzić, że ze względu na dostępność projekt posiada bardzo duży potencjał do przyciągania turystów zarówno krajowych, jak również zagranicznych.
Na unikatowość projektu „Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej” wpływa wiele czynników, takich jak: rozbudowa sieci szlaków wodnych, wyjątkowe i zróżnicowane środowisko przyrodnicze, wysokiej jakości infrastruktura umożliwiająca dostęp do szlaków wodnych od strony lądu i morza, innowacyjny charakter zastosowanych rozwiązań technicznych. Efektem końcowym powstałym w wyniku trwających od ponad 4 lat prac przygotowawczych jest opracowanie koncepcji produktu turystycznego, będącego wynikiem synergii pomiędzy wymienionym powyżej elementami. Pętla Żuławska obejmuje niezwykle atrakcyjny obszar wodny oraz wyjątkowe i zróżnicowane środowisko przyrodnicze i kulturowe, unikalne w skali europejskiej, obejmujące deltę Wisły oraz Zalew Wiślany. Z punktu widzenia unikatowości przyrodniczej na szczególną uwagę zasługuje bogactwo występujących na terenie Żuław ekosystemów, bardzo wysoka bioróżnorodność, niespotykany potencjał krajobrazowy oraz szczególny charakter hydrograficzny, a także klimat. Nie ma drugiego tak przyjaznego miejsca w Polsce, biorąc pod uwagę dostępne drogą wodną atrakcje turystyczne, przyrodnicze, jak również historyczne. Wyjątkowy charakter projektu wynika z jego ponadregionalności oraz otwartości dla szerokiej grupy turystów. Brak jest obecnie w Polsce przedsięwzięć w zakresie infrastruktury turystycznej o takim zasięgu i skali.
To co wyróżnia projekt „Pętli Żuławskiej” od podobnych projektów na terenie Polski to jego dostępność zarówno, ze strony Morza Bałtyckiego, ak również szlaków śródlądowych w tym międzynarodowych (droga wodna E 70). W ramach projektu przewidziano stworzenie wysokiej jakości oraz bezpiecznej infrastruktury turystycznej służącej zarówno aktywnemu uprawianiu sportów wodnych, jak również turystyce rekreacyjnej. Żaden z obecnych produktów związanych z uprawianiem sportów wodnych w Polsce nie oferuje tak kompleksowej oraz spójnej oferty.